АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ МИТНОГО КОНТРОЛЮ ТА ЕКСПЕРТИЗИ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ, ЩО ВВОЗЯТЬСЯ НА ТЕРИТОРІЮ УКРАЇНИ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Т.О. КУЗЬМІНА
Л.А.ЧУРСІНА
Ю.В. БЕРЕЗОВСЬКИЙ

Анотація

Мета. Дослідження особливостей проведення митної експертизи лікарських засобів як складової митного контролю та митного оформлення при переміщенні цього виду товарів через митний кордон України.


Методи дослідження. Під час дослідження використано загальнонаукові та спеціальні методи наукового пізнання: аналізу, синтезу, компаративно-правовий, системно-структурний, статистичний.


Результати. Імпорт лікарських засобів в Україну обмежений. Він може здійснюватися лише за наявності ліцензії на такий імпорт. При чому імпортовані можуть бути лише лікарські засоби, зареєстровані в Україні, крім цього, необхідно, щоб вони пройшли сертифікацію якості у виробника.


З метою розвитку інноваційних технологій запроваджено диференційований контроль якості лікарських засобів, що ввозяться для реалізації, та контроль якості препаратів, що ввозяться для інших цілей. Наприклад, для проведення клінічних випробувань, реєстрації, експонування на виставках без права реалізації, індивідуального використання громадянами та в разі, катастроф і епідемій.В роботі розглянуто продукцію 4-х іноземних фірм-виробників, лікарські засоби яких, широко представлені на фармацевтичному ринку України: KRKA Group, Словенія; Bayer, Biologische Heilmittel Heel GmbH, Німеччина; JANSSEN-CILAG S.p.A. JOHNSON & JOHNSON, Італія. За результатами проведених товарознавчих досліджень виявлено, що всі досліджувані лікарські засоби вищенаведених фірм-виробників пройшли необхідні етапи щодо імпортованих лікарських засобів: ліцензування, реєстрацію в Україні, сертифікацію якості у виробника та входять до переліку зареєстрованих лікарських засобів України. Також визначено правильність оформлення супровідної документації; проведено аналіз асортиментної приналежності замовленого товару; встановлено відповідність товару класу, групі, виду або різновиду, вказаному в супровідній документації; проведено ідентифікацію товару за показниками «Опис», «Маркування», «Пакування».


Розглянуто форми митного контролю лікарських засобів, що переміщуються через митний кордон України та побудовано класифікацію видів їх митного контролю.


Наукова новизна. Комплексне дослідження сучасних проблем митного контролю та експертизи імпортованих лікарських засобів: побудовано класифікацію видів митного контролю лікарських засобів, запропоновано мінімізацію суб’єктивних чинників прийняття рішення.


Практична значимість. Результати можна використовувати у науково-дослідній роботі для подальшого вивчення особливостей організації митного регулювання зовнішньоекономічної діяльності; у навчальному процесі при підготовці курсу лекцій з товарознавства у митній справі, митного контролю та експертизи товарів.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
КУЗЬМІНА, Т., ЧУРСІНА , Л., & БЕРЕЗОВСЬКИЙ , Ю. (2020). АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ МИТНОГО КОНТРОЛЮ ТА ЕКСПЕРТИЗИ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ, ЩО ВВОЗЯТЬСЯ НА ТЕРИТОРІЮ УКРАЇНИ. Товарознавчий вісник, 1(13), 131-146. https://doi.org/10.36910/6775-2310-5283-2020-13-11
Розділ
ТОВАРОЗНАВСТВО ТА ЕКСПЕРТИЗА НЕПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ ТА СИРОВИНИ
Біографії авторів

Т.О. КУЗЬМІНА, Херсонський національний технічний університет

доктор технічних наук, професор кафедри товарознавства, стандартизації та сертифікації

Л.А.ЧУРСІНА, Херсонський національний технічний університет

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри товарознавства, стандартизації та сертифікації

Ю.В. БЕРЕЗОВСЬКИЙ, Херсонський національний технічний університет

кандидат технічних наук, доцент кафедри товарознавства, стандартизації та сертифікації

Посилання

Рішення Рахункової палати України від 06.03.2018 р., № 4-6. 64 с. URL: http://www.ac-rada.gov.ua/doccatalog/document/16756087/Zvit_4- 6_2018.pdf?subportal=main.
2. Митич С.П. Злочини, що вчиняються у сфері виготовлення та обігу лікарських засобів в Україні: кримінологічна характеристика, детермінація та запобігання: дис. ... к-та юрид. наук: спец. 12.00.08 «Кримінальне право та кримінологія; кримінальне право» / Митич Сергій Павлович. К., 2019. 258 с.
3. Митний кодекс України від 13.03.2012 р. Відом. Верховн. Ради України. 2012. № 44–48. Ст. 288; Ст. 552.
4. Про лікарські засоби: Закон України від 04.04.1996 р. № 123/96.Відом. Верховн. Ради України. 1996. № 22. Ст. 86, Ст. 288.
5. Про затвердження порядку ввезення на територію України незареєстрованих лікарських засобів, стандартних зразків, реагентів: Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 26.04.2011 № 237. Офіційн. вісн. України. 2011. № 63. Ст. 2508. С. 24.
6. Шишка Р.Б., Сергієнко В.В. Митне право України: навч. посіб. Харків: Еспада, 2002. 296 с.
7. Гаращук В.М. Митний контроль в Україні: шляхи становлення й розвитку. Пробл. законності. 2004. Вип. 66. С. 97–103.
8. Держмитслужба України зацікавлена в обміні інформацією з колегами з ЄС. URL: http://eunews.unian.net/ukr/detail/193971
9. Проблема якості та безпеки лікарських засобів. URL: http://www.aptekagal.com.ua/show_ article.
10. Шевчук О.М. Контроль та нагляд за переміщенням лікарських засобів через митний кордон України: [монографія. Х.: Право, 2014. 272 с.
11. Shevchuk О.М. Customs control of drugs: concepts, form, methods, types and their classification. URL: http://www.stattionline.org.ua/pravo/76/12273-mitnij-kontrol-likarskix-zasobiv-ponyattya-formi-metodi-vidi-ta-yih-klasifikaciya.html
Контрабанда наркотичних засобів через митний кордон України / Передрій О.І. // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Технічні науки. - 2018. - 21. - С. 111-114
12. Додін Є.В. Особливості проведення експертизи з деяких видів митних справ. Митна справа. 2004. № 3. С. 3–9.