ТОВАРОЗНАВЧА ОЦІНКА ТА ЗАГАЛЬНА КЛАСИФІКАЦІЯ ПРЕДМЕТІВ РОЗКОШІ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

В.В.ІНДУТНИЙ
Н.В.МЕРЕЖКО
https://orcid.org/0000-0003-3077-9636
О.Г. ЗОЛОТАРЬОВА
https://orcid.org/0000-0003-2534-3125

Анотація

Мета. Аналіз основних підходів до визначення поняття “предмети розкоші”, їх класифікації та  проектування шкали для товарознавчої оцінки їх якості.


Методика. Для проведення загальної класифікації предметів розкоші за індексом їх якості  було використано стандартні методи регресійного аналізу.


Результати. Згідно чинного законодавства України, предметами розкоші вважаються речі, які не є «предметами повсякденного вжитку» або критично важливими для життя та діяльності людини. Ці товари повинні бути символами заможності, індивідуальності, причетності до вищих верств населення та здійснювати емоційний вплив на оточуючих . Саме ці атрибутивні якості дозволили виділити групу критеріїв для товарознавчої оцінки предметів розкоші та спроектувати авторську шкалу для їх загальної класифікації відповідно до раніше визначеної послідовності операцій . При розробці критеріїв для товарознавчої оцінки предметів розкоші враховували принцип: «Чим інформаційно змістовнішим є комплекс гуманітарних потреб, які задовольняються за допомогою предмета, тим вища його цінність як предмета розкоші». Авторами було запропоновано критерії для товарознавчої оцінки предметів розкоші: актуальність символізму, який притаманний предмету; презентативна цінність; емоційний ефект; комунікаційна (консолідуюча) цінність; широта впливу на різні верства населення; відповідність культурним традиціям; перцептивність.


Наукова новизна. Запропоновано класифікацію, в якій головними критеріями для віднесення товарів до предметів розкоші є їх придатність для задоволення гуманітарних потреб особистості та її репрезентації в суспільстві. Спроектовано авторську шкалу для загальної класифікації предметів розкоші. Для розробки класифікації предметів розкоші, запропоновано поділ інтервалу можливих  значень індексу цінності предметів розкоші на три загальні групи: товари підвищеної якості або дорогі товари, предмети для індивідуальної саморепрезентації, предмети розкоші.


Практична значимість. Встановлено, що предмети розкоші не можуть бути масовими й широко тиражованими, їх вартість предметів повинна бути високою, але залежною від фінансової спроможності потенційних покупців; з часом предмети розкоші можуть втрачати або збільшувати свою цінність, їх товарознавча оцінка повинна враховувати мету замовника, обставини й час проведення оціночних робіт.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
ІНДУТНИЙ, В., МЕРЕЖКО, Н., & ЗОЛОТАРЬОВА , О. (2020). ТОВАРОЗНАВЧА ОЦІНКА ТА ЗАГАЛЬНА КЛАСИФІКАЦІЯ ПРЕДМЕТІВ РОЗКОШІ. Товарознавчий вісник, 1(13), 108-120. https://doi.org/10.36910/6775-2310-5283-2020-13-09
Розділ
ТОВАРОЗНАВСТВО ТА ЕКСПЕРТИЗА НЕПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ ТА СИРОВИНИ
Біографії авторів

В.В.ІНДУТНИЙ, Київський національний торговельно-економічний університет

доктор геолого-мінералогічних наук, професор кафедри товарознавства та митної справи

Н.В.МЕРЕЖКО, Київський національний торговельно-економічний університет

доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри товарознавства та митної справи

О.Г. ЗОЛОТАРЬОВА, Київський національний торговельно-економічний університет

кандидат технічних наук, доцент кафедри товарознавства та митної справи

Посилання

1. Гаврюшенко О.А., Шейко В.М., Кравченко О.В. Історія світової культури: навч. посібник / Наук. ред. В.М. Шейко. К.: Кондор, 2006. 404 с.
2. Історія світової культури: навч. посіб. / Керівник авт. колективу Л. Т. Левчук. 3-тє вид., перероб. і доп. К.: Центр учбової літератури, 2010. 400 с.
3. К.Ю.Юнг «Людина та її символи». Редим доступу: https://www.rulit.me/books/chelovek-i-ego-simvoly-read-1002-1.html
4. Ж.Бодріяр . Символічний обмін і смерть. Львів, “Кальварія”, 2004, 376 с.
5. Кликс Ф. Пробуждающееся мышление. История развития человеческого интеллекта. Пер. С немецкого. К.: «Вища школа», 1985, 295 с.
6. Райцле В. Роскошь - источник благополучия. Будущее глобальной экономики. К., Альпина Бизнес Букс. 198 с.
7. Уильямс Д., Огден Д. Греческое золото. Ювелирное искусство классической эпохи V-IV века до н. э. СПб., 1995. 126 с.
8. Scythian Gold. Treasures from Ancient Ukraine / Ed. Reeder E.D. New York, 1999. 352р.
9. Райцле В. Роскошь - источник благополучия. Будущее глобальной экономики. К.: Альпина Бизнес Букс. 198 с.
10. Крайг Г., Бокум Д. Психология развития. СПб.: Питер, 2005. 940 с.
11. Theories of personality / Calvin S. Hall, Gardner Lindzey. 3rd ed. New York : Wiley, 1978. 725 p.
12. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности. СПб. Питер, 2001. 608 с.
13. Перелік товарів, які належать до предметів розкоші // додаток до постанови кабінету міністрів україни від 16 травня 2007 р. № 746. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/746-2007-%D0%BF.
14. Денієл Гоулман. Емоційний інтелект. Харків, Vivat, 2018, 512 с.
15. Індутний В.В. Оцінка культурних цінностей. Київ. КНТЕУ, 2016. 880 с.
16. Індутний В.В. Формула Р. Хартлі та прогнозування вартості пам′яток культури. Культура і сучасність. 2014. №12. С.70-78.
17. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности. СПб. Питер, 2001. 608 с.
18. Індутний В. Крива Макса Отто Лоренца та закони товарознавства. Товари і ринки. 2015. № 2 (20). С. 168-178.