ІДЕНТИФІКАЦІЯ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ДЛЯ СПОРТСМЕНІВ

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Ю.М. МОТУЗКА
https://orcid.org/0000-0003-0400-6445

Анотація

Мета. Розробка науково-практичних підходів до ідентифікації харчових продуктів для спортсменів.


Методика. В основу методологічної бази дослідження покладено методи наукового пізнання, системного підходу та узагальнення, законодавчо-нормативні акти України та ЄС, наукові праці.


Результати. Постійне зростання на вітчизняному ринку кількості фальсифікованих харчових продуктів для спортсменів, їх незаконне переміщення через митний кордон та інші чинники зумовлюють необхідність проведення робіт з ідентифікації. Нормативна база щодо виробництва та обігу харчових продуктів для спортсменів не визначає чіткої регламентації проведення процедури їх ідентифікації, тому важливим вбачається розробка та впровадження дієвого механізму контролю достовірності тверджень виробників щодо особливих властивостей харчових продуктів, що базуватиметься на науковому підході та з використанням новітніх методів ідентифікації. Встановлено, що для проведення ідентифікаційної експертизи харчових продуктів для спортсменів важливим етапом є розробка критеріїв та засобів ідентифікації.


В роботі розроблено критерії ідентифікації харчових продуктів для спортсменів на прикладі батончиків. До важливих критеріїв ідентифікації даної групи продуктів належать: маркування, смак, запах, зовнішній вигляд, форма, цукеркова маса, маса нетто, масова частка вологи і масова частка вуглеводів, походження білкової та жирової складових; кількісний та якісний склад біологічно-активних речовин.


За результатами ідентифікації за органолептичними та фізико-хімічними показниками досліджувані зразки батончиків для спортсменів відповідають вимогам діючого нормативного документу. Однак, використання лише стандартизованих показників якості з метою ідентифікації не забезпечує об’єктивне проведення процедури ідентифікації  продуктів. Доцільним вбачається включення розроблених критеріїв ідентифікації до нормативного документа, оскільки, саме це дасть можливість об’єктивно провести експертизу товару. Подальшого дослідження потребує розробка засобів ідентифікації складу продуктів для спортсменів із використанням експрес-методик та проведення стандартизації запропонованих критеріїв ідентифікації.


Наукова новизна. Проаналізовано підходи до ідентифікації харчових продуктів для спортсменів. Розроблено критерії ідентифікації батончиків для спортсменів.


Практична цінність. Запропоновано стандартизувати розроблені критерії ідентифікації шляхом їх включення  до нормативної документації для ефективності проведення процедури ідентифікації контролюючими органами, торговельними організаціями, споживачами.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Як цитувати
МОТУЗКА , Ю. (2020). ІДЕНТИФІКАЦІЯ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ДЛЯ СПОРТСМЕНІВ. Товарознавчий вісник, 1(13), 29-39. https://doi.org/10.36910/6775-2310-5283-2020-13-03
Розділ
ТОВАРОЗНАВСТВО ТА ЕКСПЕРТИЗА ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ ТА СИРОВИНИ
Біографія автора

Ю.М. МОТУЗКА, Київський національний торговельно-економічний університет

доктор технічних наук, доцент, професор кафедри товарознавства, управління безпечністю та якістю

Посилання

. Штепа О.П. Гігієнічні вимоги до харчування та питного режиму спортсменів - єдиноборців (боксерів, борців): автореф. … дис. канд. мед. наук: 14.02.01 / О.П. Штепа. - Донецьк, 2010. 20 с.
2. Николаева М.А., Положишникова М.А. Идентификация и обнаружение фальсификации продовольственных товаров: учебное пособие. М.: ИД«ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2009. 464 с.
3. Притульська Н.В. Ідентифікація продовольчих товарів: теорія і практика: монографія. К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2007. 193 с.
4. Дубініна А.А. Методи визначення фальсифікації товарів. Х.: Центр навчальної літератури, 2017. 272 с.
5. Shahrooz Rahmatia Nurhidayatullaili Muhd JulkapliaWageeh A.YehyeaWan JefreyBasirunab Identification of meat origin in food products. Food Control. 2016. Volume 68, October. P. 379-390
6. Maria Teresa Bottero, Alessandra Dalmasso. Animal species identification in food products: Evolution of biomolecular methods. The Veterinary Journal. 2011. Volume 190, Issue 1, October. P. 34-38
7. Datamonitor. Exercise and Sports Nutrition: Consumer Trends and Product Opportunities [Electronic resourse]. Available: .
8. Sports Nutrition growing in the Baltic States. GMID: глобальна база даних інформації про ринки (Euromonitor International) від 22.08.2019 [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://blog.euromonitor.com/2016/08/sports-nutrition-growing-baltic-states.html.
9. Trends and Developments in Sports Nutrition. GMID: глобальна база даних інформації про ринки (Euromonitor International) [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.euromonitor.com/sports-nutrition.
10. Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів: Закон України від 20.09.2015 № 771/97-ВР. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/771.
11. Regulation No 609/2013 of the European Parliament and of the Council of 12 June 2013 on food intended for infants and young children, food for special medical purposes, and total diet replacement for weight control [Electronic resource]. Way of access: https://www.fsai.ie/uploadedFiles/Reg609_2013.pdf
12. ESSNA: Specific sports food laws wood ‘hurt rather than help’ in Europe. [Електронний ресурс].− Режим доступу: http://www.nutraingredients.com/Regulation-Policy/ESSNA-Specific-sports-food-laws-would-hurt-rather-than-help-in-Europe.