Рік заснування: 2009.

Проблематика: проблеми якості товарів та нових матеріалів, формування їх споживних властивостей. Публікуються матеріали, котрі розкривають сучасні проблеми товарознавства та технологій виробництва непродовольчих і продовольчих товарів, матеріалознавства, експертизи, регулювання та безпеки у сферах виробництва та торгівлі, проблеми налагодження функціонування підприємств торгівлі, ресторанного та готельного господарства, розробки технологічних циклів для виробництва екологічно безпечної продукції, проблеми захисту навколишнього середовища та безпеки життєдіяльності. Цільовими аудиторіями вісника є наукові працівники, технологи, інженери,
товарознавці, викладачі закладів вищої освіти, аспіранти, студенти технічних спеціальностей.

Періодичність: 1 випуск в рік.

ISSN: 2310-5283

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ №15725-4197 р від 17.09.2009

Фахова реєстрація: затверджено як фахове видання за напрямком технічні науки (товарознавство) (наказ МОН №747  від  13.07.2015 р.)

Галузь наук: технічні

Мова видання: українська

Видання в наукометричних та реферативних базах:

Google Scholar

https://scholar.google.com.ua/citations?user=Pd-h4q8AAAAJ&hl=uk

ICI World of Journals (Index Copernicus Journal Master List)

https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=65923

CrossRef

https://search.crossref.org/?q=2310-5283

Academic Resource Index ResearchBib 

http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2310-5283

НБУ ім. Вернадського

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=juu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=PREF=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Tvis

Головний редактор: Пахолюк Олена Василівна, кандидат технічних наук, завідувачка кафедри товарознавства та експертизи в митній справі Луцького національного технічного університету

Відповідальний секретар: Передрій Оксана Ігорівна, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри товарознавства та експертизи в митній справі Луцького національного технічного університету

 

Том 1 № 12 (2019): Товарознавчий вісник

УДК 66/68+663/664]. 002.6 (075.8)
«Товарознавчий вісник» затверджено як фахове видання за напрямком технічні науки (товарознавство) (наказ МОН №747 від 13.07.2015 р.)
Рекомендовано до друку Вченою радою Луцького національного технічного університету (протокол №7 від 26.02.2019)
Товарознавчий вісник : збірник наукових праць. – Випуск 12 / Редкол.: ред. професор Байдакова Л.І., відп.секретар доцент Передрій О.І. – Луцьк : ІВВ Луцького НТУ, 2019. – 342 c.
У збірнику висвітлюються теоретичні та прикладні проблеми щодо якості та безпеки
товарів, формування їх споживчих властивостей, розглянуто деякі аспекти створення нових
матеріалів з метою покращення комплексу властивостей товарів.

Опубліковано: 2019-11-13

ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА ГАЗОВИХ БАЛОНЧИКІВ ДЛЯ САМООБОРОНИ

Т.А. КАРАВАЄВ, Т.М. КОЛОМІЄЦЬ, О.І. СІМ’ЯЧКО

147-158

ТОВАРОЗНАВЧА ЕКСПЕРТИЗА АКУМУЛЯТОРНОЇ БАТАРЕЇ

М.Г. МАРТОСЕНКО, Л.В. БЕРЛІНОВА

190-201

РИНОК ЗОЛЬНИХ МІКРОСФЕР УКРАЇНИ

Н.В. МЕРЕЖКО, В.М. ШКОДА

212-220

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОГО РИНКУ ТРИКОТАЖНИХ ВИРОБІВ

Л.А. ЧУРСІНА, Г.Г. ГЛУХОВА, Н.В. НЕЖЛУКЧЕНКО

263-270

УПРАВЛІННЯ І КОНТРОЛЬ ЯКОСТІ ТОВАРІВ

Л.І. БАЙДАКОВА , І. М. БАЙДАКОВА

296-303

ОСНОВНІ ЗАСОБИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ

О.П. ДОМБРОВСЬКА, А.Г. ДОМБРОВСЬКИЙ, О.П. СУМСЬКА

304-315

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПОСЛУГ ПІДПРИЄМСТВ

Т.О. КУЗЬМІНА, Ю.В. БЕРЕЗОВСЬКИЙ, Л.О. СТРЕЛЮК

316-326

Переглянути всі випуски