Рік заснування: 2009.

Проблематика: проблеми якості товарів та нових матеріалів, формування їх споживних властивостей. Публікуються матеріали, котрі розкривають сучасні проблеми товарознавства та технологій виробництва непродовольчих і продовольчих товарів, матеріалознавства, експертизи, регулювання та безпеки у сферах виробництва та торгівлі, проблеми налагодження функціонування підприємств торгівлі, ресторанного та готельного господарства, розробки технологічних циклів для виробництва екологічно безпечної продукції, проблеми захисту навколишнього середовища та безпеки життєдіяльності. Цільовими аудиторіями вісника є наукові працівники, технологи, інженери,
товарознавці, викладачі закладів вищої освіти, аспіранти, студенти технічних спеціальностей.

Періодичність: 1 випуск в рік.

ISSN: 2310-5283

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ №15725-4197 р від 17.09.2009

«Товарознавчий вісник» затверджено як фахове видання категорії «Б» технічні та економічні науки (спеціальності 181, 182, 132 та 076) (Наказ МОН №886  від  02.07.2020 р.)

Галузь наук: технічні

Мова видання: українська

Видання в наукометричних та реферативних базах:

Google Scholar

https://scholar.google.com.ua/citations?user=Pd-h4q8AAAAJ&hl=uk

ICI World of Journals (Index Copernicus Journal Master List)

https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=65923

CrossRef

https://search.crossref.org/?q=2310-5283

Academic Resource Index ResearchBib 

http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2310-5283

НБУ ім. Вернадського

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=juu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=PREF=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Tvis

Головний редактор: Пахолюк Олена Василівна, кандидат технічних наук, завідувачка кафедри товарознавства та експертизи в митній справі Луцького національного технічного університету

Відповідальний секретар: Передрій Оксана Ігорівна, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри товарознавства та експертизи в митній справі Луцького національного технічного університету

 

Том 1 № 14 (2021): Товарознавчий вісник

УДК 66/68+663/664]. 002.6 (075.8)

«Товарознавчий вісник» затверджено як фахове видання категорії «Б» технічні та економічні науки
(спеціальності 181, 182, 132 та 076) (Наказ МОН №886 від 02.07.2020 р.)
Рекомендовано до друку Вченою радою Луцького національного технічного університету протокол
№8 від 25.02.2021 р.

https://doi.org/10.36910/6775-2310-5283-2021-14

Товарознавчий вісник : збірник наукових праць. – Випуск 14 / Редкол.: ред. Пахолюк О.В.,
відп.секретар Передрій О.І. Луцьк : РВВ Луцького НТУ, 2021. 288 с.

У збірнику висвітлюються теоретичні та прикладні проблеми щодо якості та безпеки товарів,
формування їх споживчих властивостей, розглянуто деякі аспекти створення нових матеріалів з
метою покращення комплексу властивостей товарів.

Опубліковано: 2021-03-07

МИТНА ПОЛІТИКА ТА ЇЇ ВПЛИВ НА РИНОК ЦУКРУ В УКРАЇНІ

А.В. ДЗЮБИНСЬКИЙ, О.В. ДЗЮБИНСЬКА , О.Б. ПОДОДВОРНИЙ

18-25

АНАЛІЗ РАЦІОНУ ШКІЛЬНОГО ХАРЧУВАННЯ

О.А. ПРЯДКО, А.В. БУТЕНКО, В.В. ТКАЧУК

58-64

ВИЗНАЧЕННЯ ХАРЧОВИХ БАРВНИКІВ У ГАЗОВАНИХ НАПОЯХ

Т.І. САВЧУК, Ж.О. КОРМОШ, С.І. КОРОЛЬЧУК

78-87

ВИЗНАЧЕННЯ КОНСЕРВАНТІВ У АЛКОГОЛЬНИХ НАПОЯХ

Т.І. САВЧУК, Ж.О. КОРМОШ, С.І. КОРОЛЬЧУК

88-94

ТОВАРОЗНАВЧА ЕКСПЕРТИЗА МЕХАНІЧНИХ ОЛІВЦІВ

Т.М. АРТЮХ, А.С. ТЕРНОВА, І.В. ГРИГОРЕНКО

123-134

ТОВАРОЗНАВЧА ОЦІНКА ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ВАРТОСТІ ІКОН

В.В. ІНДУТНИЙ, О.Г. ЗОЛОТАРЬОВА, О.Б. ПОХОДЯЩА

182-204

КЛАСИФІКАЦІЯ ТОВАРІВ ЯК ІНСТРУМЕНТ МИТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

О.В. ПАХОЛЮК, Г.І. ГОЛОДЮК, А.В. ДЗЮБИНСЬКИЙ, В. СЕРЕДИНСЬКИЙ

249-257

Переглянути всі випуски